Waar werken we naar toe

'Vanboeijen wil open, cliëntgestuurd en vernieuwend zijn.'

Passend bij deze tijd, midden in de maatschappij. We willen werken met krachtige teams, waarbij we iedere dag samenwerken in de driehoek tussen cliënt, ouder/verwant en (persoonlijk) begeleider. We leren ontwikkelingsgericht en werken vanuit eigen verantwoordelijkheid (nemen) en met vertrouwen in elkaar. We zijn allemaal professionals en we zijn trots op wat we hierin gezamenlijk bereiken.

Daarnaast willen we samenwerken en (maatschappelijke) participatie - meedoen in de samenleving - binnen én buiten Vanboeijen vergroten. Dit maakt onze organisatie professioneler en een sterke speler binnen ons werkveld. We richten onze blik meer naar buiten, we tonen ondernemerschap. We hebben - meer dan nu het geval is - goede relaties in het zorgnetwerk en de wereld buiten Vanboeijen. We zijn daardoor ook beter vindbaar en bereikbaar voor (nieuwe) cliënten met een ondersteuningsvraag en hun familie. We positioneren Vanboeijen door dit alles steviger in de markt.

Krachtige teams: geen doel, maar middel

Professionals en teams werken bij Vanboeijen in krachtige teams. Daarmee bedoelen we dat teams/locaties binnen gemaakte organisatieafspraken en wettelijke kaders eigen regelruimte hebben. De teams/locaties nemen in hun dagelijkse werk bij Vanboeijen eigen beslissingen, hebben en nemen eigen verantwoordelijkheid over de leef- en werkwereld van hun bewoners en organiseren hun inhoudelijke werk zelf.

Krachtige teams zijn daarmee dus niet hetzelfde als zelfsturende teams. Ieder team heeft iemand nodig die hen stimuleert, motiveert en besluiten neemt, dat gaat niet vanzelf. Dat betekent dat van de zorgmanager mag worden verwacht dat hij/zij kijkt wat het team van hem/haar nodig heeft. Dat is van groot belang om continu te kunnen groeien, te verbeteren, de relatie te leggen met en verbinding te maken tussen organisatiebesluiten en de vertaling en uitleg naar de teams/locaties.

In het ontwikkelen van krachtige teams gaat het om het creëren van een gezamenlijke beweging, met als belangrijkste uitgangspunten:

  1. aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft en niet wat wij aanbieden (cliëntgestuurd);
  2. de professionals in hun kracht;
  3. de totale ondersteuning is faciliterend, vragend, adviserend en dienstverlenend.

Daarmee is een krachtig team geen doel op zich, maar een middel om dat doel te bereiken. Door steeds met elkaar bij deze drie punten stil te staan - in de teams, binnen de (zorg)ondersteuning, in de hele organisatie - kunnen we samen de juiste zorginhoudelijke keuzes voor onze bewoners maken. Dat betekent dus ook dat niet ieder team, iedere professional of bewoner hetzelfde nodig heeft, dat is per situatie verschillend (maatwerk).