Specialistische ondersteuning

Specialisten

Bij Vanboeijen werken medici en paramedici die gespecialiseerd zijn in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Artsen, een tandarts, orthopedagogen, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, een muziekagoog, logopedisten, diëtisten, psychomotorisch therapeuten en ergotherapeuten. Ook hebben we geestelijk verzorgers in dienst. Cliënten kunnen van hun diensten gebruik maken. Er zijn ook cliënten die naar een reguliere huisarts of tandarts gaan.

Medisch

Cliënten van Vanboeijen kunnen gebruik maken van de medische diensten van Vanboeijen, zoals de arts voor verstandelijk gehandicapten en tandheelkunde. Er zijn ook cliënten die naar een reguliere huisarts of tandarts gaan.

Onze artsen zijn gespecialiseerd in werken met mensen met een verstandelijke handicap. Ze hebben specifieke aandacht voor de communicatie met de patiënt, trekken als dat nodig is meer tijd per consult uit en werken waar mogelijk vanuit verschillende disciplines. Naast de arts voor verstandelijk gehandicapten, het verlenen van huisarts- en verpleegkundige zorg en tandheelkunde, wordt er ook interne scholing en voorlichting gegeven. Bijvoorbeeld op het gebied van BOPZ, psychiatrie, ouderenzorg, jeugd, medicatie en hygiëne.

Arts

Onze artsen voor verstandelijk beperkten bieden poliklinische geneeskundige zorg. De artsen hebben zich gespecialiseerd in lichamelijke en psychische ziekten en problemen, die veel voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn zintuigstoornissen, neurologische ziekten als epilepsie, motorische problemen, maagdarmziekten, problemen die met veroudering samenhangen, onverklaarde lichamelijke en psychische klachten en gedragsproblemen.

Bewoners en cliënten van Vanboeijen kunnen gebruik maken van een huisarts van Vanboeijen. Afhankelijk van hun indicatie is dit verplicht of niet. Iemand met een WLZ-indicatie krijgt een huisarts via Vanboeijen aangezien wij als Vanboeijen eindverantwoordelijk zijn voor de goede ondersteuning en zorg en de financiering daar ook op is afgestemd. Bewoners en cliënten met een WMO en VPT kunnen een eigen huisarts kiezen. Ook mensen die geen cliënt zijn kunnen, met een doorverwijzing van de huisarts, terecht bij de arts voor verstandelijk beperkten.

Tandheelkunde

Onze gespecialiseerde tandartsen bieden tandheelkundige zorg aan mensen die zorg en ondersteuning van Vanboeijen krijgen. Zij kunnen vaak niet bij een gewone tandarts terecht. De behandeling vindt plaats op Park Diepstroeten in Assen en op het Erf in Meppel. Het team bestaat uit gespecialiseerde tandartsen, een mondhygiëniste en tandartsassistentes. Zij hebben veel ervaring met mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. Het centrum heeft meer te bieden dan een reguliere tandarts. Het tandheelkundig team kijkt echt naar wat een client nodig heeft. Denk aan gewenningstrajecten, voedingsadviezen voor gezonde mondzorg, scholing en poetsinstructies.

Cliënten van Vanboeijen kunnen gebruik maken van de tandheelkunde van Vanboeijen. Overigens is dit niet verplicht. Zo zijn er cliënten die naar een reguliere tandarts gaan.

Paramedisch

De paramedici van Vanboeijen hebben zich gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die zorg en ondersteuning van Vanboeijen ontvangen, kúnnen met een indicatie gebruik maken van hun diensten. Bijvoorbeeld fysiotherapie, bewegingsagogie, diëtiek, logopedie, muziekagogie en -therapie, psychomotorische therapie en ergotherapie.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut weet alles af van hoe een mens beweegt. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, valt vaak pas op wanneer er ergens pijn ontstaat. De fysiotherapeut voor mensen met een verstandelijke handicap kijkt verder dan het lichamelijke probleem: hij onderzoekt, behandelt, adviseert, begeleidt en ondersteunt niet alleen de cliënt zelf, maar ook zijn omgeving.

Onze fysiotherpeuten bieden onder andere oefentherapie, hydrotherapie, therapeutisch zwemmen en therapeutisch paardrijden. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in het adviseren van hulpmiddelen zoals rolstoelen, aangepaste fietsen, aangepaste schoenen en loophulpen. Als er problemen zijn in het dagelijkse leven bijvoorbeeld bij het verplaatsen, kan de fysiotherapeut ter plekke een onderzoek doen en daarna een duidelijk advies uitbrengen. Zo probeert hij op verschillende manieren de kwaliteit van leven van een cliënt te verbeteren. Ook kan de fysiotherapeut helpen bij het scholen van ouders en verzorgers, medewerkers en begeleiders waar het gaat om bijvoorbeeld til- en transfertechnieken.

Bewegingsagogie

Bewegingsagogie is het stimuleren van beweging. Door middel van sport en spel werken de bewegingsagoog en de cliënt aan een doel, zoals het verbeteren van de conditie of het aanleren van bepaalde vaardigheden. Er zijn diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld bewegingsstimulering, bewegen voor ouderen, zwemles en ontspanning voor mensen met een meervoudige handicap.

Diëtetiek

De diëtisten van Vanboeijen hebben specifieke (medische) kennis over voeding voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Het geven van adviezen over voeding en diëten aan/voor mensen met een verstandelijke bperking vraagt een specifieke aanpak. Bij deze mensen  komen vaak meerdere aandoeningen voor. Dit kan van invloed zijn op de inname van voeding. Het tijdig inzetten van een voedingsadvies levert belangrijke bijdrage aan het behouden en verbeteren van de voedingstoestand en kwaliteit van leven.
Onze diëtisten hebben ervaring in het geven van adviezen aan mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verzorgers en begeleiders. De diëtist adviseert over de samenstelling van de voeding bij kauw- en slikproblemen, reflux en braken, obstipatie en diarree, moeilijk eetgedrag, een slechte eetlust, onder- en overgewicht, voeding bij medicatie, voeding bij autisme en andere ziektebeelden en syndromen waarbij aanpassingen in de voeding gewenst zijn.

Wij streven ernaar om gezondheid en kwaliteit van leven positief te beïnvloeden.  Dit door middel van een passende dieetbehandeling op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur en wensen van de bewoner. Elke behandeling is maatwerk waarbij gestreefd wordt naar een zo volwaardig mogelijk voedingspatroon binnen de mogelijkheden van de bewoner.  De diëtist stimuleert en motiveert de bewoner en zijn omgeving bij het opvolgen van het advies en past het advies aan wanneer dat nodig is. Om het advies toe te kunnen passen in de praktijk is kennisoverdracht en bewustwording bij begeleiders en ouders nodig.  Hiervoor worden ook scholingen en workshops aangeboden.

Tot slot werken wij multidisciplinair en zijn preventie- en preventieve maatregelen van groot belang voor een gezond leven en een gezonde toekomst.  

Logopedie

Om goede communicatie moet je elkaar kunnen verstaan. Voor mensen met een verstandelijke handicap kan dit soms lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat ze zich niet zo gemakkelijk kunnen uiten.  Wanneer er vragen zijn op het gebied van adem, stem, eten en drinken, spraak en gehoor, kan een van de de logopedisten worden ingezet. De logopedisten doen onderzoek, behandelen, adviseren, geven voorlichting, werken preventief, instrueren en begeleiden de cliënt en (direct) betrokkenen, zoals familie en begeleiders. Ze zijn deskundig op het gebied van communicatie. 

Muziekagogie

Muziek kun je op verschillende manieren beleven. Door ernaar te luisteren, door te zingen of door een instrument te bespelen. Omdat ieder mens uniek is, zal ook iedere muziek die klinkt, uniek zijn. Muziek kan ook een bewust geplande vorm van hulpverlening zijn. Bij Vanboeijen kunnen cliënten op agogische en op therapeutische wijze muziek beleven.

Agogie
Bij muziekagogie zetten we muziek doelgericht en persoonlijk in. Dit kan zowel individueel als in groepsverband zijn. Muziek kan bijvoorbeeld helpen bij het tot rust komen en ontspannen bij iemand die in het dagelijks leven veel onrust en spanning ervaart.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte vorm van hulpverlenen voor mensen met psychische of psychosociale problemen, zoals depressieve klachten, negatief zelfbeeld, hechtingsproblematiek of (faal)angst. Tijdens deze vorm van therapie wordt gebruik gemaakt van bewegingsactiviteiten en lichamelijke ervaringen. Binnen veilige situaties kan de cliënt oefenen en experimenteren met alternatief gedrag. Zo ontstaat de mogelijkheid om jezelf en de ander op een andere manier te beleven en zo tot verandering van stemming, inzichten en gedrag te komen. De therapie kan zowel individueel als groepsgericht zijn. Ook wordt er voor zowel cliënten als medewerkers weerbaarheidstraining, teambuilding en agressieregulatie training in cursusverband geboden.

Ergotherapie

Dagelijkse bezigheden zoals wassen, aankleden, werken en eten, doen een voortdurend beroep op onze spieren, zintuigen, het logisch denken en sociale vaardigheden. Voor mensen met een verstandelijke handicap levert dit vaak problemen op. Onze ergotherapeuten helpen mensen met een verstandelijke handicap en hun omgeving met het oplossen van problemen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Enkele voorbeelden:

  • Een doucheaanpassing, waardoor een cliënt zelfstandig kan douchen.
  • Een andere lepel proberen, zodat zelfstandig eten makkelijker wordt.
  • De werkplek aanpassen, zodat de cliënt minder snel moe wordt.
  • Zorgen voor een goede tillift, waarmee de cliënt veilig en comfortabel in bed en de rolstoel komt.
  • Ouders adviseren over houdingen en hulpmiddelen.
  • Iemand die moeite heeft met praten, leren op een andere manier duidelijk te maken wat diegene bedoelt, zodat communicatie toch mogelijk is.
  • Oefenen met een cliënt in praktische situaties, zoals eten, aankleden en koken.
  • Spelmateriaal adviseren en aanpassen, zodat de cliënt kan spelen en zo zijn of haar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. 

Psychologisch en pedagogisch

Onze gedragskundige zijn nauw betrokken bij de zorgverlening aan cliënten. Ze zijn deskundig op het gebied van gedrag van mensen met een verstandelijke beperking, leerproblemen en moeilijk verstaanbaar gedrag. Wanneer iemand voor het eerst bij ons komt, stellen ze een diagnose en adviseren begeleiders en verwanten over de begeleiding van een cliënt. Daarbij houden ze rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt, maar ook met de mogelijkheden van zijn of haar omgeving. Daarna blijft de orthopedagoog aan die cliënt verbonden. 

Wij vinden dat cliënten, verwanten en begeleiders snel en gemakkelijk terecht moeten kunnen bij een orthopedagoog. Daarom is er aan elke locatie en aan elk team een orthopedagoog verbonden. De orthopedagoog is aanwezig bij de jaarlijkse bespreking van het Persoonlijk plan met begeleiders en verwanten. Ook zijn ze regelmatig op de woning of dagbestedingslocaties te vinden en ze wonen teamvergaderingen bij. Vaak doen begeleiders zelf een beroep op de orthopedagoog. Maar ook cliënten zelf, of hun verwanten, kunnen om advies vragen. 

Geestelijke verzorging

Je hart luchten, stilstaan bij je leven, nadenken over je geloof… Het zijn zomaar wat voorbeelden waar de geestelijk verzorgers bij kunnen ondersteunen. Geestelijke verzorging biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van levensbeschouwing, levensvragen en zingeving. Ook bieden de geestelijk verzorgers toerusting en ondersteuning aan familie van mensen met een verstandelijke handicap, hun sociaal netwerk, plaatselijke geloofsgemeenschappen en dienstverlenende organisaties.

De geestelijk verzorgers van Vanboeijen maken deel uit van het werkverband de Duif, waarin de Trans, Promens Care en Vanboeijen samen werken. Meer informatie en de agenda is te vinden op de website van De Duif.  In de Duif in Assen op Park Diepstroeten in Assen is tevens het documentatiecentrum gevestigd.

Voor mensen met een verstandelijke beperking

De geestelijk verzorgers bieden mensen met een verstandelijke beperking rituelen, vieringen en sfeervieringen. Daarnaast zijn er regelmatig gespreksgroepen over levensvragen en is er ruimte voor persoonlijke gesprekken en weekverhalen. Ook is er begeleiding bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouw. Elke zondagmorgen is er in de Duif in Assen en in het Erfdeel in Meppel een (geïntegreerde) viering. Van oktober tot en met mei zijn er culturele zondagmiddagactiviteiten in de Duif. In Meppel kunnen de bewoners elke eerste zondagmiddag van de maand naar een speciale viering.

Voor familie

Ook voor familieleden van zijn er regelmatig gespreksgroepen en is er ruimte voor persoonlijke gesprekken. Ook worden er cursussen en studiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast willen de geestelijk verzorgers zorgen voor toerusting en vorming bij rouwbegeleiding, ethiek, zingeving, geloofs- en levensvragen. Tevens willen zij familie inspiratie bieden en meedenken over de ontwikkelingen in de zorg en in de samenleving.

Voor teams en andere organisaties

De geestelijk verzorgers kunnen ondersteuning bieden bij ethische vragen en levensbeschouwelijke onderwerpen. Ook organiseren zij themabijeenkomsten, cursussen en studiedagen, workshops en stages. Daarnaast ondersteunen de geestelijk verzorgers bij het ontwikkelen van activiteiten voor de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke handicap. Ook kerken kunnen informatie en adviezen vragen.