Logo Vanboeijen
Foto bij pagina

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

indicatie en financiering

Wanneer u zorg of begeleiding wenst van Vanboeijen, hebt u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij u in de buurt. Op basis van de gestelde indicatie wijst het zorgkantoor in uw regio een budget toe aan de zorgaanbieder van uw keuze. De zorg wordt vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarna worden in overleg met de teamleider van de locatie en de cliëntadviseur afspraken gemaakt over de invulling van de gewenste zorg en de ingangsdatum.

Zorgzwaartepakket
Wie 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig heeft, krijgt een zorgzwaartepakket (ZZP). In deze ZZP staat hoeveel en wat voor soort zorg een bewoner nodig heeft. Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn er zeven ZZP’s. Dit varieert van een pakket voor mensen met een licht verstandelijke handicap tot een pakket voor mensen met naast een verstandelijke handicap ook een sterke gedragsstoornis. De zeven pakketten voor mensen met een verstandelijke handicap zijn:

Pakket 1: Wonen met enige begeleiding
Pakket 2: Wonen met begeleiding
Pakket 3: Wonen met begeleiding en verzorging
Pakket 4: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Pakket 5: Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging
Pakket 6: Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
Pakket 7: (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en
               gedragsregulering
Pakket 8: Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Wilt u uitgebreidere informatie over zorgzwaartepakketten? Lees dan de 'Gebruikersgids verstandelijke beperking 2011'. Hierin wordt per pakket uitgebreid beschreven welke zorg u kunt verwachten, hoeveel uur en wanneer u in aanmerking komt.

Financieringsvorm
U kunt kiezen uit twee financieringsvormen, namelijk zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Ook een combinatie is mogelijk. Bij zorg in natura betaalt het Zorgkantoor het geld voor de verleende zorg rechtstreeks aan Vanboeijen. Alle kosten die Vanboeijen maakt worden hiervan betaald. Wat de financiën betreft hoeft er dan dus niets meer te geregeld te worden. Met een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u geld waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen, bijvoorbeeld bij Vanboeijen. Een PGB is mogelijk voor alle soorten hulp en ondersteuning, met uitzondering van langdurig verblijf en behandeling. Het is ook mogelijk dat u een bepaalde functie (bijvoorbeeld verpleging) zelf wilt regelen en een andere functie liever in natura wilt krijgen. Ook dat kan.

Eigen bijdrage
Wie ouder is dan achttien jaar, betaalt een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Vanboeijen biedt ook diensten die niet onder de AWBZ vallen, waarvoor cliënten een eigen bijdrage betalen. Cliënten kunnen hier gebruik van maken, maar dat hoeft niet.

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!